Råd til gode rammer ved bruk av videoterapi

På bakgrunn av utbruddet av sykdommen Covid19, er det svært mange psykologer som i disse dager begynner å tilby videoterapi til sine pasienter. Det er viktig at også vår yrkesgruppe bidrar til dugnaden for å bremse spredningen av viruset, samtidig som tilgangen til helsehjelp opprettholdes for befolkningen. For å bistå psykologer som ikke har erfaring med videoterapi fra før, har vi laget en oversikt over viktige hensyn å ta ved gjennomføring av videosamtaler mellom helsepersonell og pasient.

 • Benytt en leverandør som kan bekrefte at tjenesten de leverer er utviklet i henhold til de særkrav som stilles til kontakt mellom helsepersonell og pasient (spesifikt: at løsningen er i tråd med Normen og GDPR/gjeldende personvernregler). Husk samtidig at det fortsatt er du som dataansvarlig som sitter med ansvaret for å kontrollere betingelsen i avtalen mellom deg og leverandøren. Hvis det er noe du stusser eller er usikker på, bør du dermed spørre leverandøren om dette.
 • Sosialiser pasienten til denne måten å motta terapi på, helst innen første videoavtale. Dette innebærer blant annet:
  – å minne pasienten på å oppholde seg i et rom der han/hun kan snakke uforstyrret og uten at noen i huset lytter til samtalen.
  – å forsikre deg om at pasienten har en noenlunde stabil internettforbindelse, og riktig teknisk utstyr (fungerende kamera og mikrofon på PC/mobil)
  – å lage en avtale om hva dere gjør dersom forbindelsen brytes. Skal dere gå over til telefon? Hvem skal du kontakte dersom det oppstår en krisesituasjon og du ikke får tak i pasienten?
  – å fortelle pasienten at videoterapi har god støtte i forskning og at det derfor på generell basis ikke er grunn til å se på dette som et dårligere tilbud enn oppmøte-konsultasjoner (med mindre spesifikke hensyn tilsier det).
 • Benytt gjerne et headset eller øretelefoner, både av hensyn til lydkvalitet, lydskjerming og personvern (da det er mindre sjanse for at samtalen kan overhøres utenfra)
 • Pass på at det er god belysning der du sitter, slik at pasienten kan se deg tydelig. Pass også på at kameraet er rettet slik at ansiktet ditt ses rett forfra.
 • Tenk på hvilke omgivelser du sitter i. Ha helst nokså nøytrale bakgrunnsomgivelser og påkledning, og pass på eventuelt forstyrrende lydkilder. Dette for å unngå unødvendig distraksjon under samtalen.
 • Pass på at du selv har tatt tilstrekkelig hensyn til personvernutfordringer på din egen side (for eksempel sikre deg om at ingen i bygget der du sitter kan overhøre din samtale)
 • Om du kan, er det anbefalt at du benytter deg av et kablet nettverk.
 • Sett av litt tid i starten av samtalen til å koble dere opp sammen, samt sjekke at oppkoblingen er god og at alle funksjoner fungerer.
 • Innhent informert samtykke fra pasienten. Det finnes ingen konkrete regler for hvordan dette samtykket skal se ut, og i de fleste tilfeller anses det som tilstrekkelig at pasienten samtykker gjennom å aktivt og frivillig koble seg opp til samtalerommet. Det bør dokumenteres i journal hvilken informasjon pasienten har fått i forkant av første videosamtale. For mer informasjon om samtykkeregler, se hva Helsedirektoratet sier om samtykke til helsehjelp.
 • Se også gjennom denne sjekklisten for videoterapi utarbeidet av Direktoratet for e-helse.