Oppdaterte vedtekter

Foreningens vedtekter ble oppdatert på vårt årsmøte den 17.01.2017. Hoveddelen av vedtektene ble vedtatt under stiftelsesmøtet den 17.11.2015, disse er senere blitt tilpasset foreningens nye status som faglig interesseforening under Norsk psykologforening. Foreningens fullstendige vedtekter finner du under:

§ 1. Formål

1.1 Psykologenes Forening for Digital Helse er en faglig interesseforening under Norsk psykologforening. Foreningen har som formål å samle og støtte psykologer som arbeider innen, eller har interesse for, fagfeltene digital helse, digital omsorg og velferd, internettbasert rådgiving og terapi, samt endringsteknologi generelt. Målet er å utvikle fagfeltet i henhold til etiske prinsipper for nordiske psykologer og prinsipperklæring for evidensbasert psykologisk praksis.

1.2 Foreningens organer er: Styre, faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.3 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan, hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

§ 2. Medlemskap

2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk Psykologforening.

§ 3. Årsmøtet

3.1 Årsmøtet holdes årlig innen desember hvert år.

3.2 Innkalling skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel.

3.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til interesseforeningen tillitsverv, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.

3.4 Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

3.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

* Valg av møteleder og referent.

* Styrets årsmelding.

* Regnskap og budsjett.

* Saker som er reist av styret eller foreningens medlemmer.

* Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, kasserer og valgkomité.

* Prioritering av foreningens satsningsområder for styreperioden.

§ 4. Styret

4.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at omtrent halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, nestleder/sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

4.2 Foreningens styre skal:

* ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program.

* skape et forum for faglige drøftinger og fellesskap.

* holde seg à jour med, og bidra til, at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker, og sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet i relevante fora.

* legge forholdene til rette for at medlemmer kan delta i diskusjoner i fagmiljøet og i det offentlige, om saker innenfor foreningens målsetning.

4.3 Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige oppgaver.

4.4 Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og ressurser.

4.5  Styret fører protokoll fra sine møter.

§ 5. Økonomi

5.1  Foreningens medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse godkjennes av årsmøtet.

§ 6. Valgkomiteen

6.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som vanlig for foreninger av denne type.

6.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

6.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 7. Vedtektsendringer

7.1 Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet.

§ 8. Foreningens oppløsning

8.1  Foreningen kan oppløses av etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall.

8.2 Eventuelt gjenværende midler ved foreningens oppløsning tilfaller en nærmere bestemt brukerorganisasjon innen psykisk helse.